Algemeen
Juvarex respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens bij Juvarex worden verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Juvarex verwerkt uw persoonsgegevens voor de in deze Privacyverklaring vermelde doeleinden. Deze persoonsgegevens zijn afkomstig van notarissen, advocaten, accountants, makelaars, rechtbanken en/of overheidsinstanties, zijn verkregen uit open en/of gesloten bronnen, zijn door uzelf, een familielid en/of een (on)bekende derde aan ons verstrekt. Juvarex verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens
Juvarex verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

• afwikkelen van nalatenschappen als (levens)executeur, vereffenaar of boedelgevolmachtigde;
• advies of andere diensten;
• om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
• voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam;
• geslacht;
• geboortedatum;
• geboorteplaats;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• IP-adres (wanneer u onze website bezoekt);
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het kader van onze diensten, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
• gegevens over uw activiteiten op onze website, bijvoorbeeld welke onderdelen u bezoekt (wanneer u daarmee heeft ingestemd);
• internetbrowser en apparaat type (wanneer u ons cookiebeleid heeft geaccepteerd);
• bankgegevens (wanneer u deze aan ons heeft verstrekt);
• informatie over familiebetrekkingen;
• bijzonderheden over nalatenschappen waar u als erfgenaam, legataris of legitimaris recht op heeft;
• informatie over huwelijken, scheidingen, geregistreerd partnerschap en (andere) samenlevingsvormen;
• betaalgegevens en bankrekeningnummers

Juvarex verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

• wettelijke verplichting;
• uitvoering van een overeenkomst;
• verkregen toestemming van betrokkene(n);
• gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Juvarex deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Bij een wettelijke verplichting kan Juvarex eveneens persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens die worden verwerkt worden niet langer dan noodzakelijk bewaart voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Juvarex Nalatenschapsafwikkeling
Flessenbergerweg 32
8191 LK WAPENVELD
info@juvarex.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe te voegen aan uw verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Juvarex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@juvarex.nl.

Juvarex heeft het recht de inhoud van deze privacy-verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op de website gepubliceerd.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacyreglement kunt u contact opnemen met:

Juvarex Nalatenschapsafwikkeling
Flessenbergerweg 32
8191 LK WAPENVELD
info@juvarex.nl