Verduidelijking van Erfrechtelijke Termen

In onze begrippenlijst vindt u heldere uitleg en definities van veelvoorkomende erfrechtelijke termen. We begrijpen dat nalatenschapszaken soms ingewikkeld kunnen lijken, daarom streven we ernaar om u te voorzien van duidelijkheid en begrip over de terminologie die vaak wordt gebruikt.

Heeft u een specifieke term waarover u meer wilt weten? Blader door onze begrippenlijst of neem contact met ons op voor verdere verduidelijking. We staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen bij al uw nalatenschapskwesties.

Aanvaarden

Iets accepteren, het accepteren van een erfenis.

Afstammelingen

Nakomeling, dus kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Akte

Een officieel document, op schrift gesteld en volgens de voorgeschreven vormen opgemaakt en door een bevoegd persoon (bijvoorbeeld een notaris) is gewaarmerkt.

Beneficiaire aanvaarding

Aanvaarding van een erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Beschikkingsbevoegdheid

Het recht om vrijelijk ergens over te beschikken.

Bezwaarde

Degene die een erfenis verkrijgt onder bezwaar dat bij zijn overlijden die erfenis zal toekomen aan een aangewezen persoon.

Codicil

Een door iemand zelf geschreven, voorzien van datum en handtekening, waarin bepaalde goederen kunnen worden verdeeld.

Comparant

Iemand die voor een notaris verschijnt om een akte te laten opmaken.

Gift

Een schenking zonder een tegenprestatie te verlangen.

Executeur

Degene die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.

Honorarium

Financiële vergoeding voor verrichte diensten.

Erfstelling

Een aanwijzing als erfgenaam.

Erfbelasting

De belasting die iemand moet betalen vanwege een ontvangen erfenis.

Erfrecht

Het geheel van rechtsregels en wetsbepalingen dat de overgang van de nalatenschap op de erfgenaam regelt.

Griffierecht

De bijdrage die moet worden betaalt in de kosten van rechtspraak als iemand een gerechtelijke procedure instelt.